Toptan Mont Reklam


Türkiye Suç Oranları İstatistikleri Hakkında Ayrıntılı Makale

İlleri Göre Türkiye Suç İstatistikleri

Türkiye’de Asayiş Suçları

İç İşleri Bakanlığı suçları, trafik, asayiş, kaçakçılık ve toplum suçları olarak tasnif etmektedir. Buna göre Türkiye’de 2003 yılında meydana gelen (trafik suçları hariç) toplam 342664 suç olayının 322189’u asayiş suçu (%94); 15007’si kaçakçılık (%4,4); 3676’sı toplum suçları (%1) ve 2176’sı terör (%0,6) suçlarıdır.
 
Şekil 1. Türkiye’de Asayiş Suçlarının Gelişimi

Türkiye’de asayiş suçları 1994-2003 döneminde, 1999 ve 2000 yılı hariç, sürekli artış göstermiştir (bk. Şekil 1). 1994 yılında 196532 olan suç sayısı 2003’te 322189’a çıkarak 1994-2003 döneminde % 63,9 oranında artmıştır. Suç sayısının özelikle 1994-1996 ve 2000-2001 dönemlerinde hızlı artışı dikkati çekmektedir. Suç sayısının hızlı artışı gösterdiği 1994-1996 ve 2000-2001 dönemleri, Türkiye’de ekonomik krizlerin yaşandığı ve yüz binlerce kişinin işsiz kaldığı (Yılmaz, 2005) dönemlere (1994, 2000 ve 2001) denk gelmektedir. İşsizlik gerek birey, gerekse içinde yaşadığı toplum açısından ekonomik ve sosyal birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla söz konusu ekonomik krizlerin suçu artırıcı bir etkide bulunduğu düşünülebilir. Nitekim; çok sayıda teorik ve deneysel çalışmada, cezaların caydırıcılığı, yakalanma olasılığı, yoksulluk düzeyi ve işsizlik oranı gibi çeşitli değişkenleri suçu açıklama konusunda kullanılmıştır. Suç oluşturan nedenlerin ülkeden ülkeye değişmektedir.. Yine suçun nedeni, suçun türüne bağlı olarak da değişiklik göstermektedir. Ancak genel kanı işsizlik oranının suçu etkilediği yönündedir (İçli, 2001:159; Hojman, 2002:127; Chamlin ve Cochran, 2000:453; Peternoster ve Bushway, 2001:456; Fade-i Tehrani, 1990; YANG ve LESTER, 1994:126)
Türkiye’de asayiş suçlarının coğrafî dağılımına bakıldığında, sayıca en çok asayiş suçu İstanbul (82529), Ankara (30887), İzmir (22482), Bursa (16787) ve Antalya (14677) gibi büyük şehirlerde meydana gelmektedir. Türkiye’nin en kalabalık nüfuslu bu şehirlerinde suçun sayıca fazla olması beklenen bir durumdur. Bu nedenle, bir yerin suç durumunun belirlenmesinde sadece suç sayısının esas alınması yetersiz kalmaktadır. Bu konuda suçun nüfusa bölünmesi ile elde edilen suç oranı, daha iyi bir gösterge olmaktadır. Suç oranı, literatürde 100000 kişiye düşen suç sayısı olarak verilmektedir. Buna göre, Türkiye’de asayiş suçlarının dağılımına bakıldığında illerin suç oranları 134 (Erzincan) ile 1372 (Antalya) arasında değişmektedir. Türkiye genelinde bu oran 674’tür. Türkiye’de 28 şehirde suç oranı Türkiye oranının üzerindedir ve bunlardan Gaziantep, Kilis, Ardahan ile Tunceli dışındakiler Türkiye’nin batı yarısında yer almaktadır. Karadeniz bölgesinde Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Düzce; Marmara Bölgesinde İstanbul, Yalova, Bursa ve Edirne; Ege ve Akdeniz Bölgelerinde İzmir, Muğla, Antalya, Burdur ve Mersin; İç Anadolu Bölgesinde Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Ankara ve Çankırı suç oranının yüksek olduğu yerlerdir.
Çizelge 1. Şehir Nüfusları, Asayiş Suçları, Yüz Bin Kişiye Düşen Suç Sayısı ve Artış Oranı, 2003
   
ŞN:Şehir Nüfusu,    YDS: Yüz Bin Kişiye Düşen Suç,     SAO: 2001-2003 Dönemi Suç Artış Oranı(%),      SS:Suç Sayısı (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Türkiye’de suç oranının en yüksek olduğu on şehir; sırasıyla Antalya (1372), Bartın (1255), Niğde (1228), Burdur (1196), Mersin (1077), Muğla (965), Kastamonu (963), Gaziantep (950), Bursa (928) ve Ardahan’dır (925) (bk. Çizelge 1 ve Harita 1). Söz konusu şehirleri belirli özelliklerine göre, kendi içinde iki gruba ayırmak mümkündür. Buna göre Antalya, Mersin, Bursa, Gaziantep ve Muğla’nın oluşturduğu grup büyük nüfuslu, şehirleşme oranı (Muğla hariç) ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek ve göç alan (Gaziantep dışında) yerler oldukları görülmektedir. Bu gruptakilerin toplam asayiş suçları içerisinde mala karşı suçun belirgin fazlalığı da (Muğla dışında) ortak özelliklerindendir. Diğer grubu oluşturan Bartın, Niğde, Burdur, Kastamonu ve Ardahan ise Türkiye’de az nüfuslu, şehirleşme ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düşük, göç veren yerlerdir ve toplam asayiş suçları içerisinde şahsa karşı suçlar fazladır.
Türkiye’de asayiş suçlarının en az görüldüğü yerler, Erzincan (134), Hakkari (181), Rize (202), Şırnak (220), Muş (228), Adıyaman (269), Erzurum (279), Mardin (295), Van (297) ve Şanlıurfa’dır (313). Coğrafî dağılış olarak, Türkiye’nin doğu yarısındaki bu şehirlerin Rize dışındaki tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer almaktadır. Belirgin ortak özellikleri, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından Türkiye’nin az gelişmiş yerleri olmaları, göç vermeleri ve şehirleşme oranlarının düşük olmasıdır (bk. Çizelge 5).
1994-2003 arası on yıllık dönemde asayiş suçları Türkiye genelinde %63.9 oranında artmıştır. Artış oranlarının şehirlere göre dağılımı farklılıklar göstermektedir. Bu dönemde dokuz şehirde suç sayısı %-9 ile -75 (sırasıyla Manisa, Elazığ, Muş, Kayseri, Erzurum, Çanakkale, Bolu, Rize, Erzincan) arasında azalma gösterirken, 72 şehirde %1 ile 542 arasında artmıştır. En yüksek artışlar Ardahan (542), Tunceli (538) ve Kastamonu’da (456) gerçekleşmiştir (bk. Çizelge 1 ve Harita 2). Gerek yüksek artış, gerekse azalma gösteren yerlerin bölgesel bir dağılış göstermedikleri ve bir kümelenme oluşturmadıkları görülmektedir.

Türkiye’de Şahsa Karşı Suçlar


Şahsa karşı suçlar; öldürme; müessir fiil (yaralama ve darp); genel adap ve aile nizâmı ile şahıs hürriyeti aleyhine suçlar (insan kaçırma, rehin alma, tehdit, aile fertlerine kötü muamele, hakaret, müstehcen hareketler, ırza geçme, taciz, fuhuş ve kumar gibi); devlet idaresi aleyhine işlenen suçlar (devlet memurlarına darp, saldırı, rüşvet, zimmet gibi) ve diğer suçlar (insan ticareti, ateşli silah taşıma ve intihar gibi) olarak ayrılmaktadır.
Türkiye genelinde şahsa karşı suçlar içerisinde en çok (%42.2) yaralama olayları meydana gelmektedir. İntihara teşebbüs, ateşli silahlar kanununa muhalefet, devlet güçlerine karşı gelmek ve saldırı, aile fertlerine kötü muamele, tehdit ve insan kaçırma en çok işlenen suçlar arasındadır. Öldürme, yaralama, tehdit ve aile fertlerine kötü muamele gibi şiddet içeren suçlar %51.2 gibi yüksek bir orandadır. 2001-2003 döneminde şahsa karşı suçlar, Türkiye genelinde %4 oranında artış göstermiştir. En çok artış tehdit (%24) suçunda olmuştur. Devlet aleyhine işlenen suçlar %20, öldürme olayları %6.5, genel adap ve aile nizamı ile şahıs hürriyeti aleyhine suçlar %4.2 oranında artmıştır. Aynı dönemde insan kaçırma, fuhuş, kumar ve intihar suçlarında ise azalma görülmüştür (bk. Çizelge 2).
Çizelge 2. Şahsa Karşı Suçlar, 2001 ve 2003
SAO: 2001-2003 Dönemi Suç Artış Oranı (%)    SS: Suç Sayısı ( Emniyet Genel Müdürlüğü)
Şahsa karşı suçların coğrafî dağılımına bakıldığında Orta ve Batı Karadeniz’de yer alan Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Çankırı, Çorum ve buradan güneye doğru bir hat şeklinde İç Anadolu Bölgesinde Kırşehir, Nevşehir ve Niğde’de yoğunluk göstererek bir kümelenme meydana getirdiği görülmektedir. Yine Burdur, Muğla, Kars, ve Ardahan şahsa karşı suç oranının yüksek olduğu yerlerdir.
Şahsa karşı suçlarda 100000 kişiye düşen suç sayısı, şehirlere göre 88 (Erzincan) ile 828 (Bartın) arasında değişmektedir. Türkiye ortalaması 301’dir. Türkiye ortalaması üzerindeki yerlerin çoğunluğu Orta ve Batı Karadeniz, Güney Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yer almaktadır.

Çizelge 3. Şahsa Karşı Suçlar, Yüz Bin Kişiye Düşen Suç Sayısı ve Suç Artış Oranı, 2003
YDS: Yüz Bin Kişiye Düşen Suç       
SAO: 2001-2003 Dönemi Suç Artış Oranı (%)
SS: Suç Sayısı (Emniyet Genel Müdürlüğü)


Türkiye’de şahsa karşı suçların en yüksek olduğu yerler sırasıyla; Bartın, Niğde, Burdur, Ardahan ve Kastamonu’dur (bk. Çizelge 3 ve Harita 3). Söz konusu şehirlerin genelde az nüfuslu olmalarının yanı sıra, şehirleşme oranı ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düşük, göç veren yerler olmaları ortak özellikleridir.

Türkiye’de şahsa karşı suç oranı en yüksek üç şehirdeki suç türleri incelendiğinde, her üç şehirde de suçların en büyük kısmını yaralama olayları oluşturmaktadır (Bartın’da %46, Niğde’de %43, Burdur’da %39). Bartın ve Burdur’da en çok işlenen suçlar, yaralama, intihara teşebbüs ve aile fertlerine kötü muamele iken, Niğde’de yaralama suçunu, tehdit ve kolluk kuvvetlerine karşı gelmek takip etmektedir.

Şahsa karşı suçların en düşük oldukları yerler Erzincan (88), Hakkari (101), Rize (127), Muş (138) ve Şırnak’tır (157). Genelde az nüfuslu olan ve göç veren bu şehirlerde, şehirleşme ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi de düşüktür (bk. Çizelge 5).
Şahsa karşı suçların en yüksek ve en düşük olduğu yerler farklı coğrafî dağılış göstermekle birlikte, nüfus, şehirleşme, göç ve sosyoekonomik gelişmişlik bakımından benzer özellikler göstermektedir.
2001-2003 döneminde şahsa karşı suçlar 48 şehirde artarken, 32’sinde azalmıştır. Diyarbakır’da değişmemiştir. En yüksek artışlar sırasıyla Karaman (%202), Kastamonu (%145), Giresun’dadır (%144). birçok şehirde artış, Türkiye oranının (%4) çok üzerindedir. Şahsa karşı suçlarda azalma oranları %-1 (Çorum) ile %-37 (Aksaray) arasında değişmektedir (bk. Çizelge 3 ve Harita 4). Suç artış ve azalış oranları her yıl değişmekle birlikte, bazı yıllardaki belirgin değişiklikleri açıklamak için şehir ölçeğinde ayrıntılı suç çalışmalarına gereksinim vardır.


Türkiye’de Mala Karşı Suçlar

Türkiye’de asayiş suçlarının çoğunluğunu (%55) mala karşı suçlar oluşturmaktadır. Mala karşı suçlar içinde hırsızlık suçları %81,1 gibi yüksek bir orandadır. Daha sonra dolandırıcılık ve mala zarar vermek ve benzeri suçlar (%10.7), gasp/yağma (%2.3), yangın (%1.9) suçları gelmektedir. Hırsızlık; en çok evden, iş yerinden, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık şeklinde gerçekleşmektedir. Gasp/yağma suçlarının büyük bir kısmı şahıstan gasp şeklindedir (bk. Çizelge 4).
Türkiye’de mala karşı suçlar daha çok Türkiye’nin güney ve batı kıyılarında yoğunluk göstermektedir. Türkiye’nin güneyinde Mersin’den başlayarak batıya doğru Antalya, Muğla, Aydın, İzmir; Marmara Bölgesinde Bursa ve İstanbul; Batı Karadeniz’de Düzce, Zonguldak ve Bartın; İç Anadolu’da Ankara ve Niğde; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep, mala karşı suçların yüksek olduğu yerlerdir (bk. Harita 5). Buna karşılık, Yozgat, Aksaray, Karaman, Isparta ile Bilecik, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinin büyük bir kısmında düşüktür.


Çizelge 4. Mala Karşı Suçlar, 2001 ve 2003
   
SAO: 2001-2003 Dönemi Suç Artış Oranı (%)   
SS: Suç Sayısı (Emniyet Genel Müdürlüğü)


Türkiye genelinde mala karşı suç ortalaması 373’tür. Bu oran, en düşük 51 (Erzincan) ile en yüksek 878 (Antalya) arasında değişmektedir. Antalya (878), İstanbul (607), Gaziantep (583), Muğla (505), Bursa (498) ve Mersin (477) mala karşı suç oranının en yüksek olduğu yerlerdir. Türkiye’de mala karşı suçların genelde şehirleşme oranı ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek, büyük nüfuslu şehirlerde yoğunlaştığı görülmektedir (bk. Çizelge 5).


Çizelge 5. Mala Karşı Suçlar, Yüz Bin Kişiye Düşen Suç Sayısı ve
Suç Artış Oranı, 2003
SS: Suç Sayısı (Emniyet Genel Müdürlüğü)        
SAO: Suç Artış Oranı       
YDS: Yüz Bin Kişiye Düşen Suç


Türkiye’de 2001-2003 döneminde şahsa karşı suçlar %4 oranında artarken, mala karşı suçlar %10.8 oranında artmıştır. Mala karşı suçlarda en yüksek artış; %1012 oranıyla mala zarar vermek suçunda olmuştur. Bilişim suçları %417, hayvan hırsızlığı %60 ve hükûmet emirlerine karşı gelmek %57.1, hırsızlık suçları %10.1 oranında artmıştır. Hırsızlık suçları içinde en yüksek artış evden, otodan ve oto hırsızlığında olmuştur. 2001-2003 döneminde dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, yankesicilik ve kapkaççılık suçlarında ise azalma görülmüştür.
2001-2003 döneminde mala karşı suç artış oranlarının şehirlere dağılımına bakıldığında, 44 şehirde Türkiye oranının (%10.8) üzerinde artış görülmektedir. En yüksek artış, Kastamonu (%169), Burdur (%148), Kilis (%132), Niğde (%109), Karaman (%102) ve Düzce’dedir (%101). 27 şehirde mala karşı suçlarda azalma meydana gelmiştir. En çok azalma; Tunceli (%-38), Muğla (%-37), Zonguldak (%-34), Rize (%-33), Çanakkale (%-26), Sinop (%-25) ve Kars’tadır (%-24).


Büyük Şehirlerde Suçlar


Türkiye’de suç sayıca en çok İstanbul (82529), Ankara (30887), İzmir (22482), Bursa (16787), Antalya (14667), Mersin (11551) ve Gaziantep (10532) şehirlerinde işlenmektedir. Nüfus bakımından büyük şehirlerde suçun diğer şehirlerden sayıca fazla olması tabii bir durum olmakla birlikte kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Yazılı ve görsel basında çıkan haberler, dikkatlerin büyük şehirlerdeki suçlar üzerinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır.
Araştırmanın bu bölümünde 2003 yılı nüfusu bir milyonu aşan, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Gaziantep, Antalya ve Mersin şehirlerindeki suç durumu ele alınmıştır. 2003 yılında Türkiye’de işlenen toplam 322189 asayiş suçunun %63.1’i (203409); 144186 şahsa karşı suçun %48.6’sı (70217) ve 178003 mala karşı suçun %74,8’i (133192) nüfusu bir milyonu aşan dokuz büyük şehirde gerçekleşmiştir.
Büyük şehirlerde 100000 kişiye düşen suç oranı Adana (429) ve Konya (535) dışında Türkiye oranının (674) üzerindedir. Suç oranı Antalya (1372) ve Mersin’de (1077) oldukça yüksektir. Antalya, Türkiye’de suç oranı en yüksek şehirler arasında yer almaktadır. İstanbul (832), Ankara (816), İzmir (764) Türkiye oranının üzerinde olmasına rağmen, kamuoyunda bilindiğinin aksine, Türkiye’de en çok suç işlenen merkezler olmadıkları görülmektedir.
Büyük şehirlerdeki asayiş suçlarına, şahsa ve mala karşı suçlar ayırımında bakıldığında, şahsa karşı suç oranı, Ankara (377), Antalya (391), Bursa (372), Gaziantep (311), Mersin (450) ve Konya’da (342), Türkiye oranının üzerinde olmakla birlikte Mersin dışında yüksek değildir. Adana (258), İstanbul (199) ve İzmir’de (284) ise; Türkiye oranının altındadır. 2001-2003 döneminde şahsa karşı suçlar, Gaziantep (%-3), Mersin (%-1) ve İstanbul’da (%-13) azalmış, Ankara’da ise %1 oranında artış göstermiştir. Adana (%23), Bursa (%19) ve Konya’da (%43) artış oranı, Türkiye oranının (%4) oldukça üzerindedir (bk. Çizelge 3).
Yaralama, aile fertlerine kötü muamele, intihara teşebbüs, kumar oynamak ve oynatmak, meskun mahalde silah atmak ve 6136 ateşli silahlar kanununa muhalefet, büyük şehirlerde çok işlenen şahsa karşı suçlardır. Diğer büyük şehirlerden farklı olarak Ankara’da tehdit ve Bursa’da insan kaçırma çok işlenen suçlar arasındadır (bk. Çizelge 1). Yaralama, bütün büyük şehirlerde, en çok işlenen suçtur. Yaralamayı, Ankara ve İzmir’de aile fertlerine kötü muamele, Bursa ve Konya’da intihara teşebbüs, Adana’da kumar oynamak ve oynatmak, Gaziantep’te meskun mahalde silah atmak suçları takip etmektedir.Çizelge 6. Büyük Şehirlerde Şahsa Karşı Suçlar 2003
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü


Büyük şehirlerde (Konya ve Adana dışında) mala karşı suçlar şahsa karşı suçlardan daha fazladır. 100000 kişiye düşen mala karşı suç oranı 163 (Konya) ile 878 (Antalya) arasında değişmektedir. Mala karşı suç oranı Ankara (399), Bursa (498), Gaziantep (583), Mersin (477), İstanbul (607) ve Antalya’da (878) Türkiye oranının üzerindedir. Adana (167) ve Konya’da (163) ise düşüktür.
Çizelge 7. Büyük Şehirlerde Mala Karşı Suçlar, 2003
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü


Mala karşı suçlar içerisinde hırsızlık birinci sırada yer almaktadır. İstanbul ve Bursa’da oto hırsızlığı; Gaziantep’te otodan hırsızlık; Ankara, İzmir, ve Antalya’da evden; Adana, Konya ve Mersin’de işyerinden hırsızlık öne çıkmaktadır. Hırsızlıktan sonra İstanbul ve Antalya’da şahıstan gasp ve dolandırıcılık, Gaziantep ve Mersin’de mala zarar vermek ve dolandırıcılık, Ankara ve Konya’da hükûmet emirlerine karşı gelmek ve mala zarar vermek, İzmir ve Bursa’da emniyeti suiistimal ve mala zarar vermek, Adana’da ise şahıstan gasp ve hükûmet emirlerine karşı gelmek izlemektedir.
2001-2003 döneminde büyük şehirlerde (İstanbul dışında) mala karşı suç artış oranları, Türkiye oranının üzerinde gerçekleşmiştir.Sonuç


Dünyada ülkeden ülkeye değişmekle birlikte suçlar genel olarak artış eğilimi göstermektedir. Suçun önlenmesi, bireylerin emniyet ve güvenliğini sağlamasının yanı sıra ülkelerin gelişmesinde de etkili olmaktadır. Bu nedenle suçu önleme konusu öncelik kazanmakta, suç araştırmaları önem taşımaktadır. Bu araştırma Türkiye şehirlerindeki asayiş suçlarının başlıca özellikleri ve coğrafî dağılışlarına odaklanmıştır.

Türkiye’de asayiş suçları giderek artmaktadır. Suç sayısı 1994-1996 ve 2000-2001 dönemlerinde diğer yıllara göre daha hızlı artış göstermiştir. Türkiye’de 1994, 2000 ve 2001 yıllarında ekonomik krizlerin yaşanması ve yüz binlerce kişinin işsiz kalması işsizlik ile suç arasında bir ilişkinin varlığını düşündürmektedir. 1994-2003 arası on yıllık dönemde asayiş suçları Türkiye genelinde %64 oranında artmıştır. Artış oranlarının şehirlere göre dağılımı farklılıklar göstermektedir. Bu dönemde dokuz şehirde suç sayısı azalma gösterirken, 72 şehirde artmıştır.
Türkiye’de sayıca en çok asayiş suçu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerde meydana gelmektedir. 100000 kişiye düşen suç oranı; Türkiye genelinde 674’tür. En düşük suç oranı Erzincan’da, en yüksek ise Antalya’dadır. Gaziantep, Kilis, Ardahan ile Tunceli dışında, suç oranı Türkiye oranının üzerinde olan şehirler, Türkiye’nin batı yarısında yer almaktadır.

Antalya, Mersin, Bursa, gibi suç oranının en yüksek olduğu şehirlerin bir kısmı; büyük nüfuslu, şehirleşme oranı ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi yüksektir ve göç almaktadır. Diğer taraftan, suç oranının yüksek olduğu Bartın, Niğde, Burdur, Kastamonu ve Ardahan ise az nüfuslu, şehirleşme ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düşük, göç veren şehirlerdir. Türkiye’de asayiş suçlarının en az görüldüğü şehirlerin Rize dışındaki tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer almaktadır. Bu şehirlerin belirgin ortak özellikleri, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından Türkiye’nin az gelişmiş yerleri olmaları, göç vermeleri ve şehirleşme oranlarının düşük olmasıdır.

Türkiye’de en çok suç işlenen şehirlerin hem büyük nüfuslu, şehirleşme oranı ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olmaları ve göç almaları hem de az nüfuslu, şehirleşme ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düşük, göç veren yerler olmaları kendi içinde tezatlık taşımaktadır. Bu durum şahsa karşı ve mala karşı suçların dağılımları ile açıklık kazanmaktadır.
Türkiye genelinde şahsa karşı suçlar içerisinde en çok yaralama olayları meydana gelmektedir. Yaralamayı, öldürme, tehdit ve aile fertlerine kötü muamele gibi şiddet içeren suçlar izlemektedir. Şahsa karşı suçların coğrafî dağılımına bakıldığında en çok suç oranına sahip şehirlerin; Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesinde kümelenme meydana getirdiği görülmektedir. Yine güneybatı Anadolu ile kuzeydoğu Anadolu’da da kümelenmeler oluşmuştur. Şahsa karşı suçların Türkiye oranı 301’dir. Türkiye oranı üzerinde suç işlenen şehirlerin çoğunluğu Orta ve Batı Karadeniz, Güney Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yer almaktadır. Türkiye’de şahsa karşı suç oranının en yüksek olduğu Bartın, Niğde, Burdur, Ardahan ve Kastamonu gibi şehirlerin genelde az nüfuslu, şehirleşme oranı ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olmaları, göç vermeleri ortak özellikleridir. Ancak şahsa karşı suçların düşük olduğu şehirler de (Erzincan, Hakkari, Rize, Muş ve Şırnak) benzer özellikler taşımaktadır.
Türkiye’de asayiş suçlarının yarıdan fazlasını mala karşı suçlar oluşturmaktadır ve hırsızlık mala karşı suçların büyük bölümünü teşkil etmektedir. Türkiye’de mala karşı suçlar daha çok kıyı şehirlerinde (Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Bursa, İstanbul, Düzce, Zonguldak ve Bartın) yoğunluk göstermektedir. İç kesimlerde ise Ankara, Niğde ve Gaziantep mala karşı suçların yüksek olduğu yerlerdir. Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinin büyük bir kısmında mala karşı suç oranı düşüktür. Türkiye genelinde mala karşı suç oranı 373’tür. Türkiye’de mala karşı suç oranının en yüksek olduğu yerler (Antalya, İstanbul, Gaziantep, Muğla, Bursa ve Mersin), genelde şehirleşme oranı ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek, büyük nüfuslu ve göç almaktadır.

Suç artış oranları, kendi içinde ve şehirlere göre farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de mala karşı suçlar, şahsa karşı suçlara göre daha fazla artmaktadır. 2001-2003 döneminde 32 şehirde şahsa karşı suç azalırken, 48 şehirde artmış, Diyarbakır’da değişme meydana gelmemiştir. Aynı dönemde 71 şehirde mala karşı suç oranı artmıştır. Bu şehirlerden 27’sinde Türkiye oranının altında, 44 şehirde ise; üstünde artış meydana gelmiştir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, şehirdeki gelir grupları arasındaki sosyoekonomik farklılıklar ve işsizlik, özellikle büyük şehirlerde mala karşı suçların artışını desteklemektedir. Suç artış ve azalış oranları her yıl değişmekle birlikte, bazı yıllardaki belirgin değişiklikleri açıklamak için şehir ölçeğinde ayrıntılı suç çalışmalarına gereksinim vardır.

Türkiye’de suç sayıca en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Gaziantep şehirlerinde işlenmektedir. 2003 yılında Türkiye’de işlenen toplam asayiş suçun çoğu, özellikle mala karşı suçların büyük bölümü nüfusu bir milyonu aşan dokuz büyük şehirde gerçekleşmiştir. Adana ve Konya dışındaki büyük şehirlerde suç oranı Türkiye oranının üzerindedir. İstanbul, Ankara, İzmir Türkiye oranının üzerinde olmasına rağmen, Türkiye’de en çok suç işlenen merkezler değillerdir. Antalya ise; Türkiye’de suç oranı en yüksek şehirler arasında yer almaktadır.

Büyük şehirlerdeki şahsa karşı suçlara bakıldığında, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin ve Konya, Türkiye oranının üzerinde olmakla birlikte Mersin dışında yüksek değildir. Adana, İstanbul ve İzmir’de ise; Türkiye oranının altındadır. Büyük şehirlerde genelde mala karşı suçlar, şahsa karşı suçlardan daha fazladır. Mala karşı suç oranı Ankara, Bursa, Gaziantep, Mersin, İstanbul ve Antalya’da Türkiye oranının üzerinde; Adana ve Konya’da ise altındadır. Mala karşı suçlar içerisinde hırsızlık birinci sırada yer almaktadır. 2001-2003 döneminde büyük şehirlerde (İstanbul dışında) mala karşı suç artış oranları, Türkiye oranının üzerinde gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi, büyük şehirlerde suç oranı, kamuoyunda bilindiğinin aksine, genelde suç oranı en yüksek yerler değildir.
Genel olarak asayiş suçları, şehirleşme ve sosyoekonomik açıdan daha gelişmiş ve göç alan Türkiye’nin batı yarısında yoğunluk göstermektedir. Bu genel dağılış içinde, az nüfuslu ve şehirleşme oranı düşük yerlerde şahsa karşı suçların; göç alan ve sosyoekonomik düzeyi yüksek yerlerde mala karşı suçların oranının yüksek olduğu görülmüştür.
Toplum ve bireyi doğrudan etkileyen şahsa ve mala karşı suçların toplumda güvenlik endişesi oluşturmayacak düzeye çekilmesi bir zorunluluktur. Suçun önlenmesine yapılacak yatırımlar, suçluların yakalanmasına harcanan çabadan daha yararlı olacaktır. Bu nedenle bilim insanları, kendi alanlarının bakış açıları ve yöntemleri ile suç üzerinde araştırmaları yapmalıdır. Bu araştırmada Türkiye’de şahsa ve mala karşı suçların dağılımında nüfus, sosyoekonomik gelişmişlik, göç ve şehirleşme gibi çeşitli faktörlerin etkili olduğu izlenimi edinilmektedir. Bu tür coğrafi faktörlerin yanı sıra, Türkiye’de hızlı nüfus artışı, kontrolsüz ve hızlı şehirleşme, işsizlik oranı, turizm faaliyeti, polis sayısı, polis başına düşen kişi sayısı, karakol sayısı ve dağılımı, boşanma oranları, eğitim düzeyleri ve madde bağımlılığı gibi değişkenlerin suç üzerindeki etkileri de araştırılmalı/araştırılmaya devam edilmelidir. Ayrıca, il düzeyinde suç yeri, suça etki eden faktörlerin mekânsal ilişkileri ve suç dağılımının açıklanmasında da ayrıntılı coğrafî çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. Suçun önlenmesi sadece güvenlik güçlerinin görevi olmamasından yola çıkıldığında, sivil toplum kuruluşlarının bu konuya katkıları, bireylerin kişisel duyarlılıklarının etkileri de belirlenmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK BAZI MAKALE VE İSTATİSTİKLER


Türkiye Suç Oranları İstatistikleri İçin Tıklayınız

Ekonomik Kriz İstatistikleri İçin Tıklayınız

Asgari Ücret Yıllık İstatistikleri İçin Tıklayınız

Türkiye Gelir Dağılımı İstatistikleri İçin Tıklayınız


Cinsel Araştırma İstatistikleri İçin Tıklayınız

Türkiye Göç İstatistikleri İçin Tıklayınız

Türkiye Göç Nedenleri İçin Tıklayınız

Türkiye Boşanma Ve Evlilik İstatistikleri İçin Tıklayınız

Hazine Hakkında Makale İçin Tıklayınız

Türkiye Enflasyon İstatistikleri İçin Tıklayınız

Türkiye Enflasyon Hedefleri İçin Tıklayınız

Türkiye Enflasyon Ve İşsizlik İçin Tıklayınız

PKK ve Harcanan Paralar İçin Tıklayınız

PKK ve Harcanan Paralar İçin Tıklayınız

Türkiye Dış Borç Analizi İçin Tıklayınız

Türkiye Dış Borç Analizi İçin Tıklayınız

Türkiye Dış Borçları İçin TıklayınızFacebook'a Ekle Cevap Yaz
Efendi
Temmuz 31, 2010, 10:04:18 ÖÖ


Bu mesajı alıntı ile cevaplaAlıntı

Etiket:
Sayfa: [1] 2 ... 6  Hepsi   Yukarı git
Yanıtla | Yazdır

Kum Torbası
TinyPortal v1.0 beta 3 © Bloc